Wedstrijdreglement

Bierbeek Loopt F.V.

6e Bierbeek Loopt in ’t Bos op 24.02.2019

Wedstrijdrichtlijnen

  1. Deelname en wedstrijdinfo : Inschrijving met betaling op de wedstrijddag is nog mogelijk tot 10 minuten voor het startschot. Het startschot voor alle parcoursafstanden is voorzien om 14 u 30, met vriendelijk verzoek aan alle deelnemers om 5 minuten voordien aan de start te staan. Een inschrijving is slechts definitief na de integrale betaling van de deelnameprijs. Elke geldige deelname betekent tevens dat de deelnemer kennis nam van deze wedstrijdrichtlijnen en deze zonder uitzondering aanvaardt en naleeft.

Voorinschrijvingen vervallen wanneer de integrale betaling niet volgt binnen 10 kalenderdagen. Aan late voorinschrijvers wordt gevraagd een kopie van betalingsbewijs te overhandigen en bij twijfel zal verzocht worden voorlopig alsnog cash ter plaatse te betalen. Na de definitief geworden inschrijving wordt om praktische en organisatorische redenen geen enkele officiële wijziging meer ondersteund noch erkend aan de inschrijving (bijv. inzake gekozen parcoursafstand). Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald, zelfs niet bij volledige afgelasting van het event.

Het parcours is afgebakend met duidelijk pijlen, richtingaanwijzers, afspanlinten en via ter plaatse aanwezige seingevers. Aangezien het parcours grotendeels door het bos en zelfs door/langs bosreservaten loopt, wordt met nadruk verzocht om op het hele parcours alle afval enkel te deponeren in de aanwezige vuilnisbakken langs het parcours en aan de start en de finish. Canicrossers kunnen om praktische – en veiligheidsredenen helaas niet worden toegelaten. Deelnemende wandelaars opgelet : omwille van praktische redenen (o.a. naderende zonsondergang) wordt vanaf 16.30u de parcoursbewegwijzering weggehaald.

De organisatie, haar individuele leden en/of medewerkers kunnen op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk, noch rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, ongevallen of andere schadegevallen van welke aard dan ook. De organisatie en alle zonet vermeldde leden en medewerkers namen bovendien alle nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die in redelijkheid kunnen worden verwacht of verantwoord, rekening houdend met de omvang, ernst, aard en andere relevante elementen van de algemene en bijzondere omstandigheden. Elke deelnemer verklaart in goede gezondheid, lichamelijke conditie en op eigen risico deel te nemen.

  1. Praktische faciliteiten : De mogelijkheid voor deelnemers tot het overdekt achterlaten van bagage is voorzien (met een minimum aan toezicht en bewaking – enkel sportzakken worden aanvaard, geen losse kledingstukken), evenals de mogelijkheid tot het gebruik maken van omkleedruimte, toilet en douche. Er is een noodnummer beschikbaar bij de seingevers langs het parcours.

Een medische hulppost is eveneens aanwezig en operationeel. Het is aangeraden loopschoenen te voorzien die geschikt zijn voor een bosparcours. De Borrestaminee biedt de mogelijkheid tot bijkomende drankgelegenheid.

  1. Parcoursafstanden : De te lopen afstanden bedragen naar keuze 4 km, 8 km of 12 km. De afwijkingen van de aangegeven afstanden zijn aanvaardbaar en vallen binnen normale, gebruikelijke marges, die tegelijkertijd de opgegeven afstanden iets overschatten of iets onderschatten, maar alleszins (zeer) dicht benaderen. Er wordt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard door de organisatie voor welke afwijkende parcourslengte dan ook, inclusief eventuele late wijzigingen omwille van bijv. slechte weersomstandigheden.
  2. Wedstrijd’ : Hoewel deze bosloop geen competitief wedstrijdkarakter heeft, maar er meer nadruk ligt op recreatieve, toeristische, sociale en gezonde, sportieve doelstellingen, worden er alsnog in verscheidene categorieën bescheiden prijzen uitgereikt. De wedstrijdjury beslist na onderling overleg over de toekenning van de prijzen.

Belanghebbenden kunnen uiterlijk 15 minuten na hun finish – en enkel voorafgaandelijk aan de prijsuitreiking – van de betreffende afstand aan de wedstrijdjury éénmalig op gemotiveerde wijze verzoeken om haar beslissing te herzien. De wedstrijdjury beraadt zich en beslist vervolgens onmiddellijk en zonder enige, verdere mogelijkheid tot hoger beroep. De leden van de wedstrijdjury zijn Mevrouw Géraldine Anguille (voorzitter),  Mevrouw Joke Van De Casseye en Mevrouw Cil Cuypers.

  1. Mobiliteitsmaatregelen : De algemeen geldende verkeersregels worden grotendeels gehandhaafd en dienen te worden nageleefd op enkele plaatselijke aanpassingen na in functie van de wedstrijd. Parkeergelegenheid voor gemotoriseerde voertuigen is voorzien op de grote benedenparking aan de Borre (bereikbaar via het dorpscentrum (Bevekomsestraat) en vervolgens via de Speelpleinstraat), alsook langsheen de openbare wegen (o.a. Bevekomsestraat), op de daartoe wettig voorziene plaatsen.
  2. Opmerkingen & nieuwigheden : Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom en geven ons de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen tijdens volgende edities.
  3. Privacybepalingen : Bierbeek Loopt F.V. respecteert Uw privacy en verwerkt Uw gegevens conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De ingezamelde persoonsgegevens worden niet verder gebruikt dan nodig voor de interne werking van de vereniging : het gebruik beperkt zich tot interne (deelnemers)administratie, promotionele activiteiten van de eigen vereniging voor de volgende edities van onze Bosloop of gelijkaardige activiteiten, alsook de eigen ledenadministratie. Persoonsgegevens worden op geen enkele manier gebruikt noch doorgegeven voor commerciële of direct marketingdoeleinden.

Elke betrokkene geeft samen met de geldige deelname zijn/haar ondubbelzinnige, schriftelijke toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden. Aangezien dit event zich voor het overgrote deel afspeelt in het publieke kader en ruimte van de openbare wegen, geldt dit laatste eveneens voor alle gerelateerde, gemaakte foto’s met individueel herkenbare personen, ook van niet-deelnemers, behoudens de gebruikelijke journalistieke uitzonderingsregels.

Eventuele klachten en verzoeken (bijv. tot verbetering, bijwerking of inzage van de persoonsgegevens ) kunnen schriftelijk worden ingediend op de statutaire zetel van de vereniging te 3360 Bierbeek, Bergstraat 14B.

Namens Bierbeek Loopt.